HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

lanhdao-05

Ông

Nguyễn Trung Vũ
Chủ tịch HĐQT
lanhdao-05

Ông

Phạm Thanh Hưng
Phó Chủ tịch HĐQT
lanhdao-05

Ông

Nguyễn Thọ Tuyển
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
lanhdao-05

Ông

Nguyễn Đức Vui
Thành viên HĐQT độc lập
lanhdao-05

Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Thành viên HĐQT độc lập